توضیحات

جهت برپانمودن و پایداری وب سایت و پرداخت هزینه های وب سایت از جمله(هزینه ی میزبانی هاست،نویسنده و غیره...)مبلغ دلخواه خود را در حد توان جهت حمایت از وب سایت پرداخت نمایید.

حمایت مالی از وب سایت
تومان